Pracovníci

Pavol Brezina

inklinoval už odmalička k hudbe. Ako šesťročný začal navštevovať Základnú umeleckú školu – odbor hra na klavíri. V šiestom ročníku ZUŠ sa akoby zázrakom dostal k jazzovej hudbe, a to prostredníctvom nitrianskeho jazzového hudobníka a skladateľa Egona Gnotha. Pod jeho vedením si onedlho ako 13-ročný založil kapelu hrajúcu výhradne vlastné skladby. Po strednej škole sa rozhodol študovať hudbu na Katedre hudby Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. Už od začiatku štúdia sa na škole intenzívne zaujímal o využitie informačných technológií v oblasti hudby a tvoril svoje prvé kompozície prostredníctvom využitia počítačovej techniky. V roku 2003 po veľkom boome R&B na Slovensku objavil talentovanú speváčku Martinu Šišmovú s nesmierne zaujímavou farbou hlasu a po roku tvrdej práce nahrali niekoľko vlastných skladieb. Tie boli následne zahlásené do autorskej súťaže Coca-Cola Popstar 2004, kde sa prepracovali až do finále. Po skončení štúdií na univerzite pokračoval v doktorandskom štúdiu a štúdium ukončil obhájením dizertačnej práce s názvom Počítačom podporovaná výučba hudobnej výchovy. Počas doktorandského štúdia výrazným spôsobom dopomohol ku vzniku univerzitnej kapele ZHLUK, ktorú mentorsky viedol a postaral sa o kompletnú realizáciu jej prvého albumu. V tomto období sa začína zaoberať odborom zvukovej a hudobnej réžie. Pracuje vo vlastnom nahrávacom štúdiu a tým je jeho hudobné zameranie rozšírené o ďalšiu dimenziu. Oblasť zvukovej a hudobnej réžie sa stáva jeho hlavnou doménou a realizuje sa nielen ako zvukový technik, ale usiluje sa pretaviť skúsenosti aj do vzdelávacej sféry v rámci UKF, na ktorej po ukončení doktorandského štúdia zostal pôsobiť. Vzhľadom na absenciu študijného odboru zvukovej réžie je autodidaktom a v minulosti absolvoval dva certifikované kurzy so zameraním na rôzne techniky nahrávania zvuku. V minulosti mal možnosť spolupracovať s jedným z najvýznamnejších zvukových majstrov, držiteľom piatich cien GRAMMY – Bruceom Swedienom. Spoločne s ním vypracoval príspevok na medzinárodnú konferenciu VEDA – VZDELÁVANIE – PRAX, ktorá sa uskutočnila na pôde Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre v roku 2007. V súčasnosti pôsobí na Katedre hudby Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, kde prednáša predovšetkým predmety so zameraním na zvukovú réžiu a nonartificiálnu hudbu. V roku 2010 sa stal členom Audio Engineering Society a ako hudobník pôsobí vo funkovej kapele Playground.